ZÜBEYR B. el-AVVAM

Zübeyr b. el-AVVA b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. KİLÂB b. Murre b. Ka’b. b. Lüeyy Esad el-Kuras. Büyük oğlu Abdullah nedeniyle “Ebu Abdillahi,” diye çağrılırdı.Peygamber (sav) ‘in dostu ve havarisi (yardımcısı), aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib’in oğludur.

Heaven on kişiden biri müjdeledi. Hz. Ömer’in vefatından sonra, halife altı kişi arasında “Ashabü’ş konseyi” (danışma kurulu) üyesi seçiminde yürütmek için atandı. Annesi “Ebu’t-Tahir,” diye çağırır oldu. İbn Hişam, Siren, Mısır, 1955, I, 250; Fakat Zübeyr (ra) kendisini Abdullah ve künyelendirmiş oğlu ve bu damga (el-Askalânî, el-İsâbe fi itiraz en Sahabe, Beyrut, ty, III, 5 tanınıyor ; Buhari, Fedâilü Ashâbi’n-Peygamberimiz, 13; İbn Abdi’l-Berr, Peygamber, Kahire, nd, II, 510 el-İstiâb fî Ma’rifeti’l-arkadaşlarıdır; İbn-i Kübra Sait Tabakâtü ‘l, Beyrut, 1957, III, 100).

Zübeyr, Hz. Ebu Bekir Yakında İslam’a girmesinden sonra Müslüman oldu.Dördüncü veya ilk Müslümanların beşte. Ancak ne doğum tarihi, ne de bilinen değil tam olarak nasıl eski Müslüman. Çeşitli kaynaklar, onu bu tahminlerin doğruluğu şüphelidir söyler 8-16 yaşları arasında ise Müslüman. Babasının AVVA b Çünkü. Ficar savaşlar Huveyfid’in biri (muhtemelen güçlü bir dördüncü ve son savaşta) Murr b Onu kim öldürdü, öldürüldü. Muatab es-şafak olarak kabul edilir. Bazı kaynaklar Zübeyr (r.a) ‘ın Hz. Afi, Talha ve Sa’d’ın b. Ebî Vakkas aynı yıl doğdu ile ifade edilir (el-Endelüsî, el-Ikdü’l-Ferîd, Beyrut, ty, VI, 92; 1970 yılında İbn Kuteybe, Eğitim, Lübnan el-Bakan, 96; el-Askalânî, age, III, 5, İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gabe fî Ma’ifeti’s-Sahabe, Kahire, 1970, II, 250; Ziriklî, el-A’la, Beyrut, 1969, III, 74; İbn Abdi’l-Berr, age, II, 510-511; İbnü’l-Cevzî, Safvetü en Safve, Halep, 1969, I, 342; Butrus el-Bustani, Eğitim Dâiretü’l-Bakan, IX, 177).

Etiketler :